Om Janusmed njurfunktion

Innehåll

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion till vuxna patienter (från 18 år). Kunskapsstödet innehåller evidensbaserade rekommendationer för läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion samt stöd för att skatta njurfunktion. Janusmed njurfunktion finns tillgängligt via webben och kan integreras i journalsystem.

Observera att rekommendationen i kunskapsstödet endast utgår från patientens läkemedel och njurfunktion och inte ersätter medicinsk, klinisk eller farmaceutisk bedömning. Du som yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal, såsom läkare, sjuksköterska eller farmaceut, måste således ta med patientens individuella omständigheter i din bedömning. Behandlande läkare har hela ansvaret för handläggningen av patienten. Vid patientspecifika frågor om läkemedel bör hälso- och sjukvårdpersonal vända sig till sin Läkemedelsinformationscentral

Målgrupp

Janusmed njurfunktion är avsedd att användas av läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar. Det finns en digital utbildning som visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert. E-kurs Janusmed njurfunktion

Såhär söker du i Janusmed njurfunktion

 • Börja med att söka efter läkemedel innan du kan komma åt inmatningsfälten för patientdata.
 • Njurfunktionsfliken visas med mörkblå kant och blå ruta med vitt kryss när det inte finns några patientdata inmatade eller hämtade från journalsystemet.
 • Läs här om du vill veta mer om skattning av njurfunktion.

Sök läkemedel

 • Läkemedel söks i det gemensamma sökfältet på startsidan för alla Janusmed kunskapsstöd.
 • Det går att söka på antingen produktnamn eller substansnamn för ett eller flera läkemedel.
 • Skriv in 5 tecken i sökfältet och välj sedan det du vill söka på i dropplistan genom att klicka på den eller trycka ”enter”. 
 • Om du vill söka på licensläkemedel eller avregistrerade läkemedel, klicka i rutan längst till höger under inmatningsfältet.
 • Ta bort ett valt läkemedel från listan genom att trycka på det grå krysset efter produkt/substansnamnet i sökrutan.
 • Ta bort alla läkemedel i sökningen från listan genom att trycka på det röda krysset ”rensa sökning” till vänster under sökfältet.

1. Mata in patientens födelseår (ÅÅÅÅ). Patientens ålder måste vara minst 18 år.
2. Markera patientens biologiska kön

För skattning av absolut eGFR behövs längd och vikt:
– Mata in patientens aktuella vikt i kg (heltal mellan 10 och 350)
– Mata in patientens aktuella längd i cm (heltal mellan 100 och 250)

3. Mata in patientens kreatininvärde mikromol/L. (Heltal, provet bör vara max 1 år )

3b. Mata in patientens eGFR skattat med Cystatin C, mL/min/1,73m², om det finns tillgängligt. (Heltal, provet bör vara max 1 år)

4. Klicka på Beräkna

När patientdata och läkemedel anges i sökningen slår färgerna i fliken om. På fliken markeras eGFR med färg som indikerar njurfunktionsnedsättning och klassificering av läkemedel i förhållande till njurfunktionen. Även randen på fliken ändrar färg som en varning. Observera att färgen på flikranden ändrar färg om man matar in flera läkemedel som kan påverka njurfunktionen, oberoende av patientens njurfunktion.       

Tänk på att i vissa fall är det olämpligt att skatta njurfunktion med en ekvation. För mer information om när kreatinin respektive cystatin C är lämpligast att använda som underlag för njurfunktionsskattning, se Skattning av njurfunktion

Rekommendationer

Rekommendationer för läkemedelsdosering presenteras i en matris med alla läkemedel/ substanser som sökningen är gjord för. Ovanför matrisen visas Viktig information och I detta fall observera. Varningarna som visas här kan skilja sig åt beroende på vilken information man använder i sökningen.

När Du tolkar resultatet av din sökning, tänk också på att:
– Rekommendationerna INTE kan ta hänsyn till sökbara läkemedels styrka.
– Alla rekommendationer anges i relation till en normaldos.
– Skattning av GFR baserat på kreatinin och cystatin C har vissa felkällor.

Bild matris med förklaringar

I matrisen visas patientens skattade njurfunktion med eGFR-värde(n) baserat på de data som matats in eller som har skickats automatiskt från journalsystemet (krea, kön och ålder) samt längd och vikt som matats in. Det eGFR-värde som visas styr för vilket njurfunktionsintervall läkemedlens klassificeringar och rekommendationer visas i en boll i matrisen. Intervallet markeras med blå bakgrundsfärg. När både absolut och relativt eGFR finns skattade så markeras eGFRabsolut med tjockare svart kontur runt bollen eftersom den skattningen är anpassad efter patienten och lämpar sig allra bäst för dosering av läkemedel. Man kan klicka på olika njurfunktionsintervall för att se om/hur rekommendationerna ändras vid olika njurfunktionsintervall.

Njurfunktionsintervallen följer EMA:s indelning men KDIGOS moderniserade nomenklatur (där begreppet njursvikt reserveras för GFR <15 ml/min):

GFR ≥90 mL/min (normal njurfunktion)
GFR 60–89 mL/min (lätt nedsatt njurfunktion)
GFR 30–59 mL/min (måttligt nedsatt njurfunktion)
GFR 15–29 mL/min (uttalat nedsatt njurfunktion)
GFR <15 mL/min (kronisk njursvikt)

Rekommendationerna är skrivna per substans, kombinationsprodukter visas därför på flera rader. Olika rekommendationer kan också ges beroende på beredningsform t.ex. om läkemedlet ges topikalt eller systemiskt.

Rekommendation relaterad till en normaldos
Här visas en kort bedömning av hur lämpligt läkemedlet är utifrån valt njurfunktions-intervall vid normal underhållsdos. Rekommendationen anges per substans och består av en klassificering och en kort text som kan innehålla rekommendation om dosjustering eller ändrat dosintervall. Obs – Den korta rekommendationstexten ger INTE fullständig information och du bör därför alltid ta del av den fullständiga rekommendationen genom att följa länken ”Läs hela rekommendationen” eller genom att scrolla nedåt på sidan där det finns längre, mer utförliga rekommendationer för varje substans.

Den fullständiga rekommendationen presenteras i ”rekommendationskort” under matrisen med eGFR-bollarna. I korten finnsmer detaljerade rekommendationer för varje aktiv substans i sökningen. Denna text ger ytterligare information som i vissa fall är avgörande för patientens läkemedelsbehandling. Ibland finns indikationsspecifika rekommendationer, information om toxicitet vid ansamling och information om farmakokinetik. Texten kan också innehålla information som rör dosering vid dialys – uppmärksamma i de fallen alltid vilken dialyseffekt och dialysmetod som använts enligt referens.

Klassificering av substanser

Läkemedelssubstanserna i Janusmed njurfunktion klassificeras i förhållande till njurfunktionsintervall med en bokstav (A-D) och färg avseende klinisk betydelse. Observera att klassificeringen inte är en “allvarlighetsskala”. Både B- och C-klassade läkemedel kan ge minst lika allvarliga kliniska utfall som ett D-klassat läkemedel om ingen dosjustering genomförs. Det är därför viktigt att alltid läsa hela rekommendationen där mer detaljerad och nyanserad information kan finnas.

Dessutom finns följande symboler:

Ett frågetecken i en gul cirkel på fliken innebär att ett eller flera sökta substanser/läkemedelsprodukter inte är bedömda i kunskapsstödet.

Skattning av njurfunktion

Olämplig läkemedelsdosering utifrån njurfunktion är en vanlig orsak till biverkningar som kan orsaka inläggning på sjukhus. Läkemedel kan skada njurarna och leda till försämrad njurfunktion vilket utgör en allvarlig riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och prognos. Därför är det viktigt att bedöma en patients njurfunktion.

Njurfunktionen kan mätas och skattas på flera sätt. Säkraste sättet att mäta glomerulär filtrationshastighet (GFR) är att injicera en markörsubstans och mäta hur den utsöndras i urinen, men det är tids- och resurskrävande. I klinisk vardagspraxis är en skattning av njurfunktionen med en ekvation för beräkning av estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR), ofta tillräckligt för dosering av läkemedel. I de flesta fall kan eGFR skattas med acceptabel noggrannhet baserat på kreatinin och/eller cystatin C. Det är dock viktigt att tänka på att eGFR är en grov skattning av GFR och förväntas ligga inom ca +/- 30 % från GFR uppmätt med referensmetod

I vissa fall är det olämpligt att skatta njurfunktion med en ekvation. Det kan vara vid

 • Graviditet
 • Dialysbehandling
 • snabba akuta förändringar av kreatinin i plasma
 • uttalad/oreglerad hyper- eller hypotyreos

Kreatinin och cystatin C
Kreatinin och cystatin C är vanliga markörer för skattning av GFR. Om cystatin C-eGFR och kreatinin-eGFR ligger nära varandra är medelvärdet den bästa skattning av GFR (ref SBU-rapporten). Vid stor diskrepans måste man ta ställning till de felkällor som kan ha påverkat kreatinin och cystatin C vid det enskilda analystillfället, och välja den markör som bäst bedöms spegla patientens verkliga GFR. Beräkningar av GFR baserat på kreatinin och cystatin C har felkällor, och båda kan var för sig ge upphov till skattade GFR-värden som avviker från ett uppmätt GFR-värde (exempelvis iohexolclearance).

Fallgropar vid skattning med cystatin C

 • Vid behandling med glukokortikoider finns risk för underskattning av eGFR baserat på cystatin C.
 • Vid malignitet med cellsönderfall finns risk för underskattning av eGFR baserat på cystatin C.

Fallgropar vid skattning med kreatinin

 • Skattningar baserade på kreatinin blir felaktiga hos patienter med påtagligt avvikande muskelmassa. 
 • Kraftigt avmagrade och/eller kakektiska patienter med BMI <20 har lågt kreatinin vilket medför risk för överskattning av eGFR baserat på kreatinin.
 • Patienter med stor muskelmassa och BMI >40 eller patienter som har ett stort intag av animaliska proteiner har högt kreatinin vilket medför risk för underskattning av eGFR baserat på kreatinin.
 • Det finns risk för underskattning av eGFR baserat på kreatinin vid samtidigt intag av vissa läkemedel (cimetidin, dronedaron, trimetoprim, pyrimetamin) som kan höja kreatininvärdet.

Beräkningsmetod för skattning av GFR

 • I Janusmed njurfunktion för webben finns möjlighet att ange uppgifter om kön, ålder, kreatinin, cystatin C-eGFR, längd och vikt. Inmatade uppgifter används som underlag för skattning av eGFR.
 • Baserat på kreatinin, kön och ålder skattas GFR med den reviderade Lund-Malmöformlen (LM-rev), som genererar ett kroppsytejusterat relativt eGFR, normerat för en ”normal” kroppsyta.
 • Relativt cystatin C-baserat eGFR-värde levereras från labb med provsvar och kan matas in som underlag för rekommendationer.
 • Om både kreatininbaserat och cystatin C-baserat eGFR kan skattas och det skiljer mindre än 30 % mellan värdena så visas ett medelvärde av dessa.
 • Om längd och vikt matas in på startsidan beräknar Janusmed njurfunktion även absolut eGFR, detta värde är extra viktigt för patienter med avvikande kroppskonstitution.

Tillgång i journalsystem eller via webben

Janusmed njurfunktion finns integrerad i läkemedelsmodulen i vissa journalsystem och på webben. Funktioner och utseende skiljer sig något mellan de olika ingångarna , främst att patientuppgifter kan överföras automatiskt medan användaren matar in uppgifter manuellt på webben.

Janusmed njurfunktion i journalsystemet
I TakeCare, Asynja Visph och VAS finns en färdig integration mot Janusmed njurfunktion. Övriga journalsystem har från oktober 2021 en möjlighet att göra en integration via Sil.

I journalsystem i Region Stockholm
Som en del av Janusmed integrerad i TakeCare skickas automatiskt aktuell information (P/S-kreatinin, ålder och kön) från journalsystemet, och ett relativt eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) visas i knappraden när läkemedelsmodulen öppnas. Vid klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens skattade njurfunktion (eGFR) ligger till grund för föreslagna dosrekommendationer. Om patienten är under 18 år visas knappen inaktivt grå med ett X eftersom stödet är avsett för patienter ≥ 18 år.

För användare med annat journalsystem än TakeCare/Asynja Visph, som har Janusmed integrerad, kommer ingen skattning av eGFR kunna visas på njurfunktionsknappen. Knappen visas alltid vit med ett X (om patienten är 18 år eller äldre). Det går ändå att klicka på knappen och sedan välja njurfunktionsintervall som är mest sannolikt för patienten och få dosrekommendationer. Läs mer i Janusmed användarhandledningen för Janusmed integrerad.

I journalsystem i andra regioner som har Janusmed integrerad
I TakeCare i Region Gotland och Region Dalarna respektive i VAS i Region Norrbotten fungerar det på samma sätt som i TakeCare i Region Stockholm (se ovan).

Via webben
Janusmed njurfunktion finns med full funktionalitet på webben: https://janusmed.se/njurfunktion
Här kan kreatinin, cystatin C, längd och vikt användas som underlag för skattning av njurfunktion. Tillgängliga patientuppgifter och aktuella läkemedel matas in manuellt.

Användning av Janusmed njurfunktion på surfplatta och mobil
Janusmed njurfunktion version 2.0.1 är inte anpassad för användning på surfplatta och mobil. Man kan söka på substanser/läkemedelnamn och själv välja vilka njurfunktionsintervall man vill läsa informationen för. Men det går inte att mata in patientuppgifter och skatta njurfunktion med eGFR.  Kompatibilitet med dessa kommer i senare versioner.

Om oss

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd som tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Det medicinska informationsinnehållet produceras av Medbase oy, Finland. Anpassning och presentation av innehållet samt verktyg för skattning av eGFR står Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för.

Janusmed njurfunktion för webb och Janusmed integrerad klassas som ett Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket.

Ansvarig tillverkare:
Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 30017
104 25 Stockholm

Kontakta oss

Vi tar gärna emot frågor, synpunkter på innehållet eller anmälan om avvikelser!
Kontakta oss via e-post: e-tjanster.hsf@regionstockholm.se
Meddelandet skickas till lämplig handläggare/person som besvarar ditt ärende. Ärenden hanteras kontorstid måndag – fredag.

Om kakor på webbplatsen

Janusmed interaktioner använder kakor (cookies). Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

– En permanent som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

– En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Janusmed interaktioner använder kakor för inloggningsfunktionalitet, statistikinsamling, samt för notifiering om kakor.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av det i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar
ytterligare information om cookies på sin webbplats www.pts.se (öppnas i nytt fönster).

Uppdaterad: 2023-10-27