Janusmed integrerad

 

Användarhandledning

Gäller från och med 2022-06-01

Janusmed integrerad versionsnummer: 8.4.0.

Vi vill gärna ha

* frågor
* synpunkter på beslutsstödet
* synpunkter på innehåll i ingående kunskapsstöd
* anmälan om avvikelse

Skriv till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se
Meddelandet besvaras under kontorstid måndag – fredag.

Janusmed integrerad klassas som Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket.

Ansvarig tillverkare
Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 30017, 104 25 Stockholm

Allmänt

Janusmed integrerad är testad och godkänd för webbläsare Google Chrome och Microsoft Edge.

Janusmed integrerad tillhandahålls av Region Stockholm och är ett beslutsstöd i journalsystemet. Janusmed integrerad visar varningar genom olika färg-, siffer- och bokstavskombinationer när användaren öppnar patientens läkemedelslista. Vid en ny ordination uppdateras informationen. Tjänsterna visar information utifrån läkemedelsprodukternas ingående substanser och knapparna indikerar den allvarligaste varningen för respektive källa. Genom att klicka på respektive knapp visas ytterligare information.

Informationen från Janusmed integrerad avseende interaktion, graviditet, amning och nedsatt njurfunktion bygger på systematisk utvärdering av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet.

Innehållet uppdateras kontinuerligt. Nya vetenskapliga rön tillkommer dock ständigt och vi kan inte garantera att informationen vid varje tidpunkt är helt aktuell och inte heller att den är fri från korrekturfel.

Informationen i Janusmed integrerad är generell och ersätter inte den kliniska bedömningen, utan behandlingen måste anpassas för varje patient. Behandlande läkare har hela ansvaret för handläggningen av patienten.

Innehåll

 • Janusmed interaktioner
 • Janusmed riskprofil
 • Janusmed fosterpåverkan
 • Janusmed amning
 • Janusmed biverkning
 • Janusmed njurfunktion
 • Janusmed äldre
 • Information om frågetecken i gul cirkel
 • Information om licens- och extemporeläkemedel

Janusmed interaktioner

Janusmed interaktioner klassas som Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket. Det är ett kunskapsstöd som innehåller information om läkemedelsinteraktioner. Janusmed interaktioner används för att kontrollera om två läkemedel interagerar, d.v.s. om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat. Kunskapsstödet redovisar också vilka konsekvenser interaktionen kan medföra och ger en rekommendation om hur den bör hanteras för att undvika oönskade effekter.

Vid interaktion mellan läkemedel i patientens läkemedelslista tänds en varningssymbol på knappen. Interaktionsvarningen visas både i färgskala och med bokstavs- och sifferkombination som anger klinisk relevans och dokumentationsgrad.

Interaktionerna är klassificerade efter klinisk signifikans (A-D) och vilken dokumentation som finns (0-4). Vid bedömningen tas hänsyn till olika administreringsvägar för läkemedlet.

Observera att det inte är en “allvarlighetsskala”. Både B- och C-interaktionerna kan vara minst lika allvarliga som en D-interaktion i termer av kliniskt utfall eller kliniska händelser. Sfinx-klassificeringen A, B, C, D av interaktionerna är uppbyggd som stöd för den kliniska handläggningen. Vid klick på knappen visas en lista över samtliga läkemedel som interagerar. Listan visar interaktionsparen sorterade efter klinisk betydelse: klass D > klass C > klass B > klass A.

Medicinsk konsekvens av interaktionen och rekommendation för fortsatt behandling anges. Ytterligare information om interaktionens mekanism och bakgrundsdokumentation med referenser finns länkad under Läs mer.

När knappen får en gul cirkel med ett frågetecken i, innebär det att vissa läkemedel inte hittats vid sökningen. Klicka alltid på en knapp med frågetecken på, även om den är grön. Mer information om frågetecken finns under avsnittet “Frågetecken i gul cirkel”.

Knappfärger och symboler för Janusmed interaktion

InteraktionsklasserKlinisk betydelse
Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas. Klicka på knappen för att se vilka läkemedelskombinationer som bör undvikas.
Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering. Klicka på knappen för att se vilket/vilka läkemedel som kan dosjusteras för att undvika interaktionen.
Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar. En B-interaktion kan dock vara minst lika allvarlig som en C- eller D-interaktion i termer av kliniskt utfall eller kliniska händelser. Klicka på knappen för att ta del av bedömningen.
Interaktionen saknar klinisk betydelse.
Ett frågetecken i en gul cirkel på knappen innebär att information om ett eller flera läkemedel saknas. Färgen på knappen baseras på de läkemedel som har bedömts. Klicka på knappen för att se vilka läkemedel som inte ingår i bedömningen.
En knapp som markeras med röd/vit kryss innebär att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Dokumentationsgrad

Dokumentationens art för interaktionerna klassas enligt nedan:

Dokumentationens gradDokumentationens art
0Data från studier av andra läkemedelmed liknande egenskaper
1Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro.studier.
2Data från väldokumenterade fallrapporter.
3Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter.
4Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation.

Informationsinnehållet tas fram i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, som svarar för de medicinska bedömningarna av interaktionerna. Interaktionsinformationen uppdateras löpande. Uppdatering av läkemedelsprodukter sker minst en gång per månad.

Janusmed riskprofil

Janusmed riskprofil i beslutsstödet Janusmed integrerad är endast tillgänglig för användare inom Region Stockholm som sitter inom SLL.net.

Janusmed riskprofil värderar eventuella risker för några vanliga, eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av att två eller flera läkemedel förstärker varandras farmakologiska effekter vid samtidig användning.

Riskegenskaper

Riskbedömningarna i Janusmed riskprofil baseras på substansernas farmakologiska egenskaper. Varje substans har värderats utifrån dess farmakologiska effekt avseende följande nio egenskaper:

 • Antikolinerga effekter
 • Förstoppning
 • Sedation
 • Ortostatism
 • Ökad blödningsbenägenhet
 • Serotonerga effekter
 • Risk för kramper
 • Förlängt QT-intervall
 • Risk för Njurpåverkan
 

Begrepp

Bild som visar riskprofil, risknivå, riskegenskap samt riskvärde.

Riskprofil

Riskprofilen för angiven läkemedelslista visas grafiskt i en matris med en risknivå för varje riskegenskap. Riskegenskaperna visas i en fast sorteringsordning från höger till vänster.

Det läkemedel som påverkar flest riskegenskaper visas överst, vilket innebär att patientens läkemedelslista presenteras i en annan sorteringsordning i Janusmed riskprofil jämfört med Janusmed interaktioner.

Matrisen visar även riskvärdena för respektive läkemedel/substans, så att det framgår vilka läkemedel/substanser som bidrar till den ökade risken för varje riskegenskap.

Bild som visar riskprofilen för angiven läkemedelslista.

När en och samma substans förekommer mer än en gång i läkemedelslistan så räknas riskvärdet för substansen endast en gång i beräkningen av den sammanvägda risken för varje riskegenskap.

För varje riskegenskap beskrivs i korta standardtexter vilka medicinska konsekvenser den farmakodynamiska interaktionen kan medföra, kompletterat av en rekommendation om hur den kan hanteras för att undvika oönskade effekter

Omfattning och avgränsningar

Substanser respektive läkemedelsprodukter

Janusmed riskprofil ger information om farmakodynamiska interaktioner för nästintill alla aktiva substanser i godkända läkemedel på den svenska marknaden. Substanser som ingår i Janusmed riskprofil ingår också i Janusmed interaktioner.

Kombinationspreparat

I Janusmed riskprofil baseras bedömningen alltid på de enskilda substansernas farmakologiska effekter. För läkemedelsprodukter som innehåller mer än en aktiv substans redovisas därmed de farmakologiska effekterna separat för respektive ingående substans.

Summerat riskvärde per läkemedelsprodukt

Riskvärde per ingående substans

Läkemedelsgrupper som inte bedömts fullt ut

De läkemedelsgrupper som inte bedöms fullt ut i Janusmed riskprofil är:
– Immunoglobuliner
– Koagulationsfaktorer
– Parenterala näringslösningar (aminosyror, fetter, vitaminer, spårämnen)
– Vacciner
– Allergener
– Diagnostika
– Medicinska gaser

Läkemedel som inte ingår i bedömningen

Frågetecken i cirkel

Utöver information om substanser som ingår i godkända läkemedel finns information om en del substanser som ingår i läkemedel som endast kan förskrivas på licens i Sverige

Enbart terapeutisk användning

Janusmed riskprofil beaktar endast de farmakologiska effekterna vid terapeutisk användning avseende några definierade riskegenskaper. Toxiska egenskaper hos substanserna, eller konsekvenser vid missbruk och abstinens ligger utanför omfattningen

Administreringssätt och läkemedelsformer

Det sätt på vilket en substans tillförs kroppen har betydelse för om, och i så fall i vilken grad, den har en farmakodynamisk effekt som kan påverka den sammanvägda risken för kliniska symtom. I Janusmed riskprofil har substansernas farmakologiska egenskaper bedömts med avseende på systemisk eller topikal tillförsel. Riskbedömningar av läkemedel som administreras topikalt men har en systemisk effekt finns presenteras i Janusmed riskprofil sedan våren 2021.

Substanser som förekommer flera gånger räknas bara en gång, baserat på det mest allvarliga riskvärdet. (Se diklofenak med olika administreringssätt i exemplet ovan)

Knappfärger och symboler för Janusmed riskprofil i Janusmed integrerad

Risknivåer
Den sammanvägda risken beräknas för en patients hela läkemedelslista enligt definierade algoritmer för respektive farmakologisk egenskap.

Risken klassificeras i fyra nivåer med symbol och färg enligt nedan:

RisknivåerKlinisk betydelse
Det finns en påtagligt ökad risk
Det finns en måttligt ökad risk
Det finns en något ökad risk
Det finns ingen känd farmakologisk eller klinisk grund för ökad risk
Ett frågetecken i en gul cirkel på knappen innebär att information om ett eller flera läkemedel saknas. Färgen på knappen baseras på de läkemedel som har bedömts. Klicka på knappen för att se vilka läkemedel som inte ingår i bedömningen.
En knapp som markeras med röd/vit kryss betyder att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Riskvärden

Den farmakologiska effekten för varje substans och egenskap har graderats i en skala 0-3.

Riskvärden Farmakologisk effekt
0 Ingen effekt
1 Mild effekt
2 Måttlig effekt
3 Kraftig effekt

Ansvariga

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Informationsinnehållet tas fram i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, som svarar för de medicinska riskbedömningarna.

Janusmed riskprofil för webb och Janusmed integrerad klassas som ett Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket.

Janusmed fosterpåverkan

Tjänsten visas för kvinnor i åldrarna 13-55 år.

Janusmed fosterpåverkan är en kunskapstjänst som gör det möjligt att bedöma riskerna för fostret när mamman använder läkemedel under graviditeten.

I tjänsten ingår bedömningar av i princip alla godkända läkemedel i Sverige och ett stort antal licenspreparat, cirka 1 450 substanser. Bedömningarna är gjorda på substansnivå och bygger på uppgifter från Svenska medicinska födelseregistret samt kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Innehållet uppdateras löpande.

Bedömning och texter uppdateras en gång per år men oftare när nya rön gör bedömningarna inaktuella. Bedömningar av nya substanser på marknaden, tillförs databasen två gånger per år. Kopplingar till produktsortimentet uppdateras en gång per månad. I princip alla läkemedel på den svenska marknaden finns med i databasen.

Skribenter och ansvariga för det medicinska innehållet är Karin Källén, professor i reproduktionsepidemiologi, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, med. dr., Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Patrik Sköld, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Lisa Forsberg, barnläkare, med. dr., Huddinge BUMM, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Birger Winbladh, professor emeritus i pediatrik, Karolinska Institutet samt Katarina Wide, docent, specialist i barnneurologi, Karolinska Huddinge.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Klassificering

Bedömningarna är indelade i tre klassificeringsgrader: 1, 2 eller 3. Kunskapsstödet har därmed en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass.

Knappfärger och symboler för Janusmed fosterpåverkan

Klassifice-ringsgradKlinisk betydelse
En eller flera läkemedelsprodukter på läkemedelslistan kan, eller misstänks kunna, medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet.
Klicka alltid på knappen och läs hela rekommendationen. Varningen kan gälla enbart för en viss period av graviditeten.
För en eller flera av läkemedelsprodukterna på läkemedelslistan finns det viktig information att ta del av vid en graviditet.
Klicka på knappen och läs hela rekommendationen. Varningen kan gälla enbart för en viss period av graviditeten.
Erfarenheterna av läkemedelsprodukten/erna kan vara begränsade vilket gör att försiktighet bör iakttas. Läkemedelsprodukten/erna kan också misstänkas eller - i sällsynta fall fastställt - öka risken måttligt för teratogena eller andra negativa effekter på fostret.
Ordinerade läkemedelsprodukter kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret.
Knappen är bara aktiv om patienten är kvinna i fertil ålder (13-55 år).
Grå knapp innebär att patienten inte är kvinna i fertil ålder alternativt att patienten är kvinna i fertil ålder men att det inte finns några ordinerade läkemedelsprodukter.
Det går att klicka på knappen och läsa rekommendationerna för ordinerade läkemedelsprodukter även om knappen är grå.
Ett frågetecken i en gul cirkel på knappen innebär att information om ett eller flera läkemedel saknas. Färgen på knappen baseras på de läkemedel som har bedömts. Klicka på knappen för att se vilka läkemedel som inte ingår i bedömningen.
En knapp som markeras med röd/vit kryss betyder att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Majoriteten av bedömda substanser hamnar i den mellersta klassen, 2. Här ingår ett relativt stort spann av substanser, där det finns något att beakta i samband med graviditet. I många fall finns inga misstankar om negativa effekter på fostret men erfarenheter i samband med graviditet saknas. I några fall kan det vara fastställt att risken för negativa effekter på fostret ökar, men vi har bedömt att risken troligen är mindre än för läkemedel i den strängaste klassen, 3. Studier som direkt jämför olika substanser med varandra under graviditet är dock sällsynta.

Janusmed amning

Tjänsten visas för kvinnor i åldrarna 13-55 år.

Medicinskt ansvarig för textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Kunskapsstödet Janusmed amning ger generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn kan ske under samtidig läkemedelsbehandling av modern. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden och att rekommendationerna i källan inte gäller i dessa fall.

Janusmed amning täcker inte alla substanser och läkemedelsprodukter på marknaden men nya texter respektive omarbetade och uppdaterade texter tillkommer kontinuerligt. Avsikten är att uppdatera innehållet fyra gånger per år.

Klassificering, knappfärger och symboler för Janusmed amning

Bedömningen är indelad i tre klassificeringsgrader;1,2 och 3. Tjänsten har en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass.

Klassifice-ringsgradKlinisk betydelse
För någon eller några läkemedelsprodukter avråds amning.
Klicka alltid på knappen för att få reda på vilka läkemedelsprodukter som berörs.
Du bör läsa hela informationen genom att klicka på ”läs mer”.
För något eller några läkemedelsprodukter finns det särskilda överväganden och/eller förbehåll att ta hänsyn till.
Klicka alltid på knappen för att få reda på vilka läkemedelsprodukter som berörs.
Du bör läsa hela informationen genom att klicka på ”läs mer”.
Ordinerade läkemedelsprodukter är bedömda som förenliga med amning.
Knappen är bara aktiv om patienten är kvinna i fertil ålder (13-55 år).
Grå knapp innebär att patienten inte är kvinna i fertil ålder alternativt att patienten är kvinna i fertil ålder men att det inte finns några ordinerade läkemedelsprodukter.
Det går att klicka på knappen och läsa rekommendationerna för ordinerade läkemedelsprodukter även om knappen är grå.
Ett frågetecken i en gul cirkel på knappen innebär att information om ett eller flera läkemedel saknas. Färgen på knappen baseras på de läkemedel som har bedömts. Klicka på knappen för att se vilka läkemedel som inte ingår i bedömningen.
En knapp som markeras med röd/vit kryss betyder att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Dokumentationsgrad

Dokumentationen som ligger till grund för bedömning är klassificerad i tre kategorier och anges med siffrorna 0, 1 eller 2.

Dokumentationens gradDokumentationens art
0Klinisk dokumentation saknas. I vissa fall kan ett ställningstagande baseras på fysikaliska/kemiska egenskaper hos läkemedlet eller på en jämförelse med likartade läkemedel.
1Enstaka fallrapporter, opublicerade data eller tveksamma studier.
2Studier på transport till bröstmjölk och/eller studier på plasmakoncentrationer hos ammade barn/effekter på ammade barn.

Janusmed biverkning

Information om biverkan hämtas från Fass. Janusmed biverkning visar inte varningar, utan är en söktjänst.

Vid klick på knappen visas patientens ordinerade läkemedel. I sökfältet kan användaren söka i fritext på biverkningssymtom. Sökning kan göras på hela eller delar av ord (exakt stavning krävs för träff i fasstexten) och då gör tjänsten en sökning för respektive läkemedel i fassavsnitten; Biverkningar, Kontraindikationer, samt Varningar och försiktighet. Vid träff gulmarkeras sökordet i texten.

Region Stockholm tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i html-taggningen i fasstexten.

Sökfunktion. Knappen är alltid blå. Källa är Fass. Vid klick på knappen nås biverkningsinformation för ordinerade läkemedelsprodukter inklusive sökmöjlighet av biverkningssymtom i Fassavsnitten Biverkningar, Kontraindikation, Varningar och Försiktighet.

Så här kan ett sökresultat se ut:

Finns information dokumenterat under något av avsnitten i Fass, markeras namnet på avsnittet med blå text och understrykning. Klicka på namnet så öppnas en ny sida, där det framgår var information om biverkningssymtomet finns och hur vanligt förekommande denna biverkan är.

Exempel på vy med biverkningssymtom. Biverkningssymtomet gulmarkerat.

Region Stockholm tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i html-taggningen i Fasstexten.

Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt.

Skattning av njurfunktion

Information om skattning av njurfunktion, i form av glomerulär filtrationshastighet (GFR), finns inne i Janusmed njurfunktion, under Info – Om Janusmed njurfunktion i den grå menyraden högst upp. Läs där om

 • när eGFR-skattning inte kan användas
 • absolut och relativt eGFR
 • olika markörer för skattning av eGFR (kreatinin och cystatin C)
 • när eGFR bäst skattas med kreatinin
 • när eGFR bäst skattas med cystatin C

Janusmed njurfunktionsknappen – i Janusmed integrerad i TakeCare och VAS

I några journalsystem visar knappen i Janusmed integrerad automatiskt en relativ/kroppsytejusterad eGFR-skattning för aktuell patient (om det finns ett kreatininvärde som inte är äldre än ett år i journalen). Det gäller:

 • TakeCare i Region Stockholm
 • TakeCare i Landstinget Dalarna
 • VAS i Region Norrbotten

eGFR-skattningen baseras på kreatinin, kön och ålder, och beräknas med den reviderade Lund-Malmöformlen, LM-rev. Beräknat eGFR-värde kombineras med en färg (se tabell nedan) som indikerar skattad njurfunktionsnivå.

Janusmed njurfunktionsknappen för användare i VGR med AsynjaVisph och för Region Stockholm med annat journalsystem än TakeCare

För användare i VGR med AsynjaVisph och för Region Stockholm med annat journalsystem än TakeCare, som har Janusmed integrerad, kommer ingen skattning av eGFR kunna visas på knappen. Knappen visas alltid vit med ett X om patienten är 18 år eller äldre. Det går ändå att klicka på den vita knappen och inne i Janusmed njurfunktion själv välja det njurfunktionsintervall som bedöms som mest sannolikt för patienten, och därmed ta del av de dosrekommendationer som kunskapsstödet ger för bedömd grad av njursvikt.

Knappfärger

KnappfärgerKlinisk betydelse
• Beräknat eGFR <30ml/min/1.73m² (uttalad eller terminal njursvikt).
eller
• Beräknat eGFR 30-90ml/min/1.73m² (lätt nedsatt njurfunktion till måttlig njursvikt och minst ett läkemedel som bör undvikas.
Klicka på knappen för att se vilken/vilka läkemedelsprodukter som bör undvikas och/eller kan behöva dosjusteras.
Beräknat eGFR 30-90ml/min/1.73m² (lätt nedsatt njurfunktion till måttlig njursvikt) och inga läkemedel som bör undvikas men kan ha sådana som behöver dosjusteras.
Klicka på knappen för att se vilken/vilka läkemedelsprodukter som kan behöva dosjusteras.

• Det saknas kreatininvärde i journalen, eller det som finns är äldre än 1 år (Take Care och VAS).
eller
• Uppgift om kön saknas i journalen
eller
• Du använder ett journalsystem som inte kan skicka uppgifter om kreatininvärde automatiskt (dvs alla utom TakeCare/VAS). Klicka på knappen för att ta del av doseringsrekommendationer vid alla njurfunktionsnivåer.

Beräknat eGFR >90ml/min/1.73² (normal njurfunktion). Klicka på knappen för att beräkna absolut eGFR i de fall patienten avviker från normal kroppsstorlek.

Patienten är yngre än 18 år. Kunskapsstödet är inte tillgängligt eftersom det endast är avsett för vuxna patienter.

Ett frågetecken i en gul cirkel på knappen innebär att information om ett eller flera läkemedel saknas. Färgen på knappen baseras på de läkemedel som har bedömts. Klicka på knappen för att se vilka läkemedel som inte ingår i bedömningen.

En knapp som markeras med röd/vit kryss betyder att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Frågetecken i gul cirkel på knappen

Om det finns ett eller flera läkemedel på läkemedelslistan där ingående substans/er inte finns bedömd i Janusmed njurfunktion visas ett frågetecken i en gul cirkel. Färgen på knappen styrs av beräknat eGFR (för de journalsystem som hanterar det, se ovan) och övriga läkemedel på listan, enligt tabellen ovan. Klicka på en knapp med frågetecken för att se vilka läkemedel som bedömts i kunskapsstödet.

Beräkningsmetod eGFR – via journalsystemen TakeCare och VAS

I Janusmed njurfunktion integrerat i journalsystem som skickar kreatinin enligt ovan presenteras en relativ/kroppsytejusterad eGFR-beräkning baserad på kreatinin, kön och ålder, beräknat med den reviderade Lund-Malmöformeln, LM-rev.

I nuvarande version skickar INTE journalsystemet automatiskt cystatin C-eGFR, längd eller vikt till Janusmed njurfunktion, även om uppgifterna finns i journalen.

Det finns möjlighet att i beslutsstödet själv mata in längd och vikt och räkna om presenterat relativt eGFR till ett absolut kreatinin-eGFR (enligt DuBois och DuBois-formeln). Aktuella uppgifter om längd och vikt matas in i heltal.

Full funktionalitet via webben

Vill du ha tillgång till Janusmed njurfunktion med full funktionalitet – gå till https://janusmed.se/njurfunktion Här kan kreatinin, cystatin C, längd och vikt används som underlag för skattning av njurfunktion. Tillgängliga patientuppgifter och aktuella läkemedel matas in manuellt.

Hitta i Janusmed njurfunktion

Övre delen – Allmän info och patientinformation

Här hittar du allmän information om hur stödet fungerar, information kring skattning av GFR och annan praktisk information via de blå länkarna under sökfältet. E-utbildningen om stödet rekommenderas för alla användare, för att kunskapsstödet ska komma till sin rätt och användas på ett patientsäkert sätt. Längst upp till höger på sidan, med grå bakgrund, finns länkar till Janusmed startsida, information om de olika kunskapsstöden och länk till ett kontaktformulär, om du vill komma i kontakt med oss som står bakom Janusmed njurfunktion. I det övre högra hörnet finns också aktuell information om Driftstatus och Nyheter som berör Janusmed via blå länkar.

På fliken “Njurfunktion” visas ett relativt kreatininbaserat eGFR-värde som systemet beräknat baserat på de uppgifter som skickats från journalen till Janusmed njurfunktion (kön, ålder, kreavärde). Tänk på att ett estimerat GFR är endast en grov skattning av GFR och förväntas ligga inom ca +/- 30 % från GFR uppmätt med referensmetod.

Det eGFR-värde som visas styr för vilket njurfunktionsintervall läkemedelslistans klassificeringar och kortrekommendationer anpassas. Om patienten avviker mycket från normal kroppsstorlek, bör du räkna om det relativa eGFR som visas till absolut värde genom att mata in längd och vikt i de vita rutorna.

Viktig information och I detta fall observera
Här finns information som alltid är viktig för att använda informationen i Janusmed njurfunktion ger. Varningarna som visas här kan skilja sig åt beroende på vilken information man använder i sökningen

Nedre delen – Läkemedelsrekommendationer

Denna del fungerar lika oavsett journalsystem.

Rekommendationer för läkemedelsdosering presenteras i en matris med alla läkemedelsprodukter med tillhörande substanser som skickats från journalsystemet för aktuell patient.

I matrisen visas patientens skattade njurfunktion med eGFR-värde(n) baserat på de data som matats in eller som har skickats automatiskt från journalsystemet (krea, kön och ålder) samt längd och vikt som matats in. Det eGFR-värde som visas styr för vilket njurfunktionsintervall läkemedlens klassificeringar och rekommendationer visas i matrisen. Intervallet markeras med blå bakgrundsfärg. När både absolut och relativt eGFR finns skattade så markeras eGFRabsolut med tjockare svart kontur runt bollen eftersom den skattningen är anpassad efter patienten och lämpar sig allra bäst för dosering av läkemedel. Man kan klicka på olika njurfunktionsintervall för att se om/hur rekommendationerna ändras vid olika njurfunktionsintervall.

Njurfunktionsintervallen följer europeiska läkemedelsverket EMA:s indelning:

 • GFR ≥90 ml/min (normal njurfunktion)
 • GFR 60–89 ml/min (lätt nedsatt njurfunktion)
 • GFR 30–59 ml/min (måttlig njursvikt)
 • GFR 15–29 ml/min (uttalad njursvikt)
 • GFR <15 ml/min (terminal njursvikt)

Jämför alltid läkemedelslistan i journalsystemet med listan i matrisen! Observera att inga läkemedel som saknar NPL-id kommer med i sökningen. Det gäller ordinationer skapade före 2012 samt läkemedelsprodukter som skapats i journalsystemet med fritext, inklusive extempore.

Klassificeringen anges i fyra kategorier:

Rekommendationerna är skrivna per substans, kombinationsprodukter visas därför på flera rader. Olika rekommendationer kan ges beroende på beredningsform t.ex. om läkemedlet ges topikalt eller systemiskt.

Risk för njurpåverkan
Ett utropstecken indikerar substanser som kan ge en njurpåverkan, det vill säga kan skada njuren och ytterligare försämra njurfunktionen, även vid njurfunktion. Överväg lämpligheten att fortsätta behandlingen med denna typ av läkemedel om patienten har påtagligt försämrad njurfunktion.

Rekommendation relaterad till en normaldos
Här visas en kort bedömning av hur lämpligt läkemedlet är utifrån valt njurfunktionsintervall vid normal underhållsdos. Rekommendationen anges per substans och består av en klassificering och en kort text som kan innehålla rekommendation om dosjustering eller ändrat dosintervall. Observera att den korta rekommendationstexten INTE ger en fullständig information och att du alltid bör ta del av den fullständiga rekommendationen genom att följa länken ”Läs hela rekommendationen” eller genom att scrolla nedåt på sidan där det finns rekommendationskort för varje substans.

Obs! Systemet kan inte hämta patientens aktuella dos, dvs. styrka, antal dosenheter eller dosintervall från något journalsystem. Den rekommenderade dosändringen därför redan vara hanterad.

Den fullständiga rekommendationen presenteras i ”rekommendationskort” under matrisenmed eGFR-bollarna. I korten finnsmer detaljerade rekommendationer för varje aktiv substans i sökningen. Denna text ger ytterligare information som i vissa fall är avgörande för patientens läkemedelsbehandling. Ibland finns här indikationsspecifika rekommendationer, information om toxicitet vid ansamling och information om farmakokinetik. Texten kan också innehålla information som rör dosering vid dialys – uppmärksamma i de fallen alltid vilken dialyseffekt och dialysmetod som använts enligt referens.

Janusmed äldre

Janusmed äldre bygger på tjänsten Nationell lista – undvik till äldre, från Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL).

Knappen är aktiverad om patienten är 75 år eller äldre.

Äldreknappen varnar för läkemedel som bör undvikas för äldre om inte särskilda skäl föreligger, enligt Socialstyrelsens indikator “God läkemedelsterapi för äldre”, lista 1.1. De preparat som finns upptagna i lista 1.1 är läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre, såsom:

 • långverkande bensodiazepiner,
 • läkemedel med betydande antikolinerga effekter
 • tramadol
 • propiomazin
 • kodein
 • glibenklamid

När man klickar på äldreknappen får man upp ett fönster med fördjupad information. Där visas:

 • patientens läkemedelslista
 • olämpliga läkemedel markerad med röd knapp
 • konsekvens och rekommendation
 • länk till Socialstyrelsens rapport

Knappfärgens betydelse Janusmed äldre:

KlassificeringsgradKlinisk betydelse
Patienten är 75 år eller äldre och har en eller flera läkemedelsprodukter som bör undvikas för äldre.
Klicka på knappen för att se vilka läkemedelsprodukter som bör undvikas.
Patienten är 75 år eller äldre och har inga läkemedelsprodukter som bör undvikas för äldre.
Knappen är inte aktiv. Patienten är yngre än 75 år. Knappen är klickbar även om den är grå.
En knapp som markeras med röd/vit kryss betyder att knappen är ur funktion eller inte har kontakt med bakomliggande tjänst.

Övriga knappar i Janusmed integrerad

Direktlänk till Janusinfo.se. Läkemedelsrekommendationer från expertråden i Region Stockholm.
Under fliken Beslutstöd når du kunskapsstöd såsom Janusmed kön & genus, Janusmed interaktion, Janusmed fosterpåverkan, Janusmed amning samt, för användare inom SLLnet, även Janusmed njurfunktion och Janusmed riskprofil. Här kan du söka information för läkemedelsprodukter alternativt andra produkter såsom vissa livsmedel och naturläkemedel som inte är ordinerade i läkemedelsjournalen.

Ersätter i region Norrbotten knappen Janusinfo.

Ersätter i Västragötalandsregionen knappen Janusinfo.

Direktlänk till användarhandledning för Janusmed integrerad.

Information om frågetecken i gul cirkel

Det kan hända att Janusmed integrerad inte kan hitta läkemedel vid sökning i sina databaser/SIL. Det kan bero på att läkemedlet är nyregistrerat, utgånget, parallellimporterat eller avregistrerat och att de databaser som Janusmed integrerad använder har olika uppdateringsrutiner. I dessa fall riskerar rekommendationer i Janusmed integrerad att bli ofullständiga. Skulle något läkemedel inte komma med vid sökning får aktuella knappar i Janusmed integrerad ett frågetecken i en gul cirkel.

Läkemedel som är ordinerade sedan tidigare kan ha utgått och således kontrolleras de inte mot kunskapsstöden. Observera detta särskilt i samband med återbesök och receptförnyelse.

Klicka alltid på en knapp med frågetecken. Du får då information som visar vilka läkemedel som skickats till kunskapsstöden men inte kunnat bedömas i dessa. Om sökningen blivit ofullständig, använd alternativa källor som till exempel Janusinfo.se eller FASS.

Vissa journalsystem kan ha valt att filtrera bort vissa typer av läkemedel så att de inte skickas till kunskapsstöden. Tex egenskapade preparat och extemporeläkemedel. Kontakta din journalsystemsleverantör för mer information.

Info om licens- och extemporeläkemedel

Janusmed integrerad använder sig av preparatets unika identifikationsnummer från Nationella produktregistret för läkemedel, NPL-id, för sin sökning i kunskapsdatabaserna.

För vissa licenspreparat och extemporeberedningar finns inget NPL-id och Janusmed integrerad kan då inte inkludera läkemedelsprodukten i sökningen mot databaserna. Saknas information i kunskapsstöden för läkemedelsprodukten får knappen ett frågetecken i en gul cirkel och det aktuella läkemedlet presenteras under matrisen i respektive kunskapsstöd.

Om kakor (cookies)

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil använder kakor. Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

 • En permanent som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil använder kakor för statistikinsamling, samt för notifiering om kakor.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av det i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar
ytterligare information om kakor på sin webbplats www.pts.se