Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
tocilizumab
 • tocilizumab

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
tocilizumab
tocilizumab
2 2

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med tocilizumab under graviditet och uppföljningen av barnen är ofullständig. Behandling med tocilizumab under graviditeten bör därför endast ske på stark indikation och skötas av specialist med förtrogenhet av behandlingen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.

Produkt/substans
Klass
tocilizumab
tocilizumab
2 2
2 2
2 2

Tocilizumab

Tocilizumab

Klass: 2

Produkter

Actemra, RoActemra

Actemra, RoActemra
ATC-koder

L04AC07

L04AC07
Substanser

tocilizumab

tocilizumab
Bedömning

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med tocilizumab under graviditet och uppföljningen av barnen är ofullständig. Behandling med tocilizumab under graviditeten bör därför endast ske på stark indikation och skötas av specialist med förtrogenhet av behandlingen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med tocilizumab under graviditet och uppföljningen av barnen är ofullständig. Behandling med tocilizumab under graviditeten bör därför endast ske på stark indikation och skötas av specialist med förtrogenhet av behandlingen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel
Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det vi......

# Gemensamt för immunsuppressiva medel Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4]. Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen.  I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 731 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 64 (2,3%) någon missbildning mot 56 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens. Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (427 mot 167 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (4,4% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,5% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (22 barn mot 14-15 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen. Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under barnets första levnadsår diskuteras med barnläkare. En vägledning för vissa immunsuppressiva läkemedel finns i Rikshandboken i barnhälsovård, se länk under rubriken Läs mer nedan. # Specifikt om tocilizumab Tocilizumab är en monoklonal rekombinant humaniserad IgG1-antikropp mot IL-6-receptorn. Läkemedlet används vid flera olika hyperimmunologiska tillstånd, däribland svår aktiv reumatoid artrit och måttlig till svår covid-19-infektion där säkerställd eller misstänkt hyperimmunologisk komplikation föreligger. Relativt begränsad erfarenhet finns av behandling av gravida [5-10]. I en review av sammanlagt 610 fall av behandling under graviditet, varav 20 fall av covid-19, fann man ingen ökning av missbildningar hos dem som behandlades under första trimestern. Uppföljningen av barnen var dock ofta ofullständig, men några systematiska avvikelser hos de nyfödda som kunde tillskrivas behandlingen med tocilizumab kunde inte fastställas [10]. I djurförsök har negativa reproduktionstoxikologiska effekter setts först vid höga doser, dock ingen teratogenicitet [11]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem fall med denna exponering - inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Immunmodulerande IgG-antikroppar kan förväntas gå över placenta med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [12]. För tocilizumab har transport över placenta bekräftats i två fall där mödrarna har behandlats under hela graviditeten, serumkoncentrationer hos barnen var lägre än hos modern [8-9]. I vissa fall har immunmodulerande antikroppar påvisats i barnets blod upp till mer än ett halvårs ålder efter exponering under tredje trimestern vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Om behandling med tocilizumab sker under andra halvan av graviditeten bör barnen följas upp beträffande ökad infektionsrisk. Vaccination med levande vaccin ska därför diskuteras med barnläkare under barnets första levnadsår, se Vägledning angående levande vaccin och immunhämmande läkemedel, under Läs mer, nedan. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med antikroppen infliximab i sista trimestern [13]. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes.
Referenser
 1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
 2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25.
 3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68.
 4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240.
 5. Hoeltzenbein M, Beck E, Rajwanshi R, Gøtestam Skorpen C, Berber E, Schaefer C et al. Tocilizumab use in pregnancy: Analysis of a global safety database including data from clinical trials and post-marketing data. Semin Arthritis Rheum. 2016;46:238-45.
 6. Nakajima K, Watanabe O, Mochizuki M, Nakasone A, Ishizuka N, Murashima A. Pregnancy outcomes after exposure to tocilizumab: A retrospective analysis of 61 patients in Japan. Mod Rheumatol. 2016;4:1-5.
 7. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. Pregnancy outcome after tocilizumab therapy in early pregnancy-a case series from the German Embryotox Pharmacovigilance Center. Reprod Toxicol. 2016;60:29-32.
 8. Tada Y, Sakai M, Nakao Y, Maruyama A, Ono N, Koarada S. Placental transfer of tocilizumab in a patient with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2019;58(9):1694-1695.
 9. Saito J, Yakuwa N, Kaneko K, Takai C, Goto M, Nakajima K et al. Tocilizumab during pregnancy and lactation: drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk and infant serum. Rheumatology (Oxford). 2019;58(8):1505-1507.
 10. Jorgensen SCJ, Lapinsky SE. Tocilizumab for coronavirus disease 2019 in pregnancy and lactation: a narrative review. Clin Microbiol Infect. 2022;28(1):51-57.
 11. EMA. Public assessment report RoActemra. EMA [www]. EMA. [cited 2022-04-14].
 12. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9.
 13. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5.
Författare

Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/21/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet