Janusmed

Viktig information om Janusmed Biverkning
Tjänsten Janusmed Biverkning (via Janusmed integrerad i journalsystemet) är åter i drift. Läs mer angående felet och vilka läkemedel som varit berörda under Driftstatus.
Nytt på Janusmed!
Janusmed riskprofil öppnas för alla regioner. Janusmed Kön & Genus flyttar in på Janusmed web. Läs mer under Nyheter.
anakinra
 • anakinra

10/5/2022

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Bedömning
anakinra
anakinra
2 2

Det finns begränsad erfarenhet av anakinra under graviditet. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Det är viktigt att eventuell behandling sköts av specialist. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.

Produkt/substans
Klass
anakinra
anakinra
2 2
2 2
2 2

Anakinra

Anakinra

Klass: 2

Produkter

Kineret

Kineret
ATC-koder

L04AC03

L04AC03
Substanser

anakinra

anakinra
Bedömning

Det finns begränsad erfarenhet av anakinra under graviditet. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Det är viktigt att eventuell behandling sköts av specialist. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.

Det finns begränsad erfarenhet av anakinra under graviditet. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Det är viktigt att eventuell behandling sköts av specialist. Behandling under senare delen av graviditeten riskerar att påverka barnets immunförsvar en tid efter födseln. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen i samband med undersökningen av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel
Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta beha......

# Gemensamt för immunsuppressiva medel Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4]. Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen.  I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 731 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 64 (2,3%) någon missbildning mot 56 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens. Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (427 mot 167 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (4,4% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,5% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (22 barn mot 14-15 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen. Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under barnets första levnadsår diskuteras med barnläkare. En vägledning för vissa immunsuppressiva läkemedel finns i Rikshandboken i barnhälsovård, se länk under rubriken Läs mer nedan. # Specifikt om anakinra Anakinra är en interleukin-1-receptor-antagonist som används vid bland annat reumatoid artrit och vid covid-19. Indikationen vid covid-19 är vuxna med pneumoni som behöver syrgasbehandling och som löper risk att utveckla svår andningsinsufficiens [5]. Begränsad erfarenhet finns av användning under graviditet [6-9]. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter [5]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos. Immunmodulerande IgG-antikroppar kan förväntas gå över placenta. I vissa fall har antikroppar påvisats i barnets blod upp till 6-12 månaders ålder efter exponering under tredje trimestern vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Om behandling med anakinra sker under andra halvan av graviditeten bör barnen följas upp beträffande ökad infektionsrisk. Vaccination med levande vaccin ska därför diskuteras med barnläkare under barnets första levnadsår, se Vägledning angående levande vaccin och immunhämmande läkemedel, under Läs mer, nedan. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med antikroppen infliximab i sista trimestern. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes [10].
Referenser
 1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
 2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25.
 3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68.
 4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240.
 5. EMA. SPC Kineret. EMA [www]. [updated 2021-12-22, cited 2022-04-13].
 6. Chang Z, Spong CY, Jesus AA, Davis MA, Plass N, Stone DL et al. Anakinra use during pregnancy in patients with cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS). Arthritis Rheumatol. 2014;66:3227-32.
 7. Berger CT, Recher M, Steiner U, Hauser TM. A patient's wish: anakinra in pregnancy. Ann Rheum Dis. 2009;68:1794-5.
 8. Brien ME, Gaudreault V, Hughes K, Hayes DJL, Heazell AEP, Girard S. A Systematic Review of the Safety of Blocking the IL-1 System in Human Pregnancy. J Clin Med. 2021;11(1):225.
 9. Fischer-Betz R, Specker C, Schneider M. Successful outcome of two pregnancies in patients with adult-onset Still's disease treated with IL-1 receptor antagonist (anakinra). Clin Exp Rheumatol. 2011;29:1021-3.
 10. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5.
Författare

Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh, Ulrika Nörby och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 9/21/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet