8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Oxcarbazepin Mylan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxkarbazepin

Oxkarbazepin

Klass: 2

Produkter

Apydan, Apydan Extent, Oxcarbazepin Mylan, Oxcarbazepin......

Apydan, Apydan Extent, Oxcarbazepin Mylan, Oxcarbazepine STADA, Trileptal
ATC-Koder

N03AF02

N03AF02
Substanser

oxkarbazepin

oxkarbazepin
Bedömning

En del av de antiepileptika som använts länge och därmed är väldokumenterade har visats öka risken något för fosterskador. Det saknas studier för att kunna bedöma om riskökningarna gäller även för oxkarbazepin. Kvinnor i fertil ålder, som behöver behandling med antiepileptika, bör upplysas om den något ökade risken för fosterskador.

Om man inte kan avsluta behandlingen före graviditet, bör lägsta möjliga dosering som ger anfallskontroll eftersträvas och om möjligt ska monoterapi väljas. Behandling av epilepsi ska inte avbrytas under graviditeten.

En del av de antiepileptika som använts länge och därmed är väldokumenterade har visats öka risken något för fosterskador. Det saknas studier för att kunna bedöma om riskökningarna gäller även för oxkarbazepin. Kvinnor i fertil ålder, som behöver behandling med antiepileptika, bör upplysas om den något ökade risken för fosterskador. Om man inte kan avsluta behandlingen före graviditet, bör lägsta möjliga dosering som ger anfallskontroll eftersträvas och om möjligt ska monoterapi väljas. Behandling av epilepsi ska inte avbrytas under graviditeten.
Bakgrund

Gemensamt för antiepileptika
I olika studier har användning av vissa antiepileptika satts i samband med en två till tre gånger ökad risk för att barnet skall födas med någon missbildning [1-7]. Speciellt märks en ökning av frekvensen läppgomspalt samt av hjärtfel och för vissa antiepileptika neuralrörsdefekter [1-3]. Den totala risken för en allvarlig missbildning är i litteraturen beskriven till cirka 6 procent. I en nyligen publicerad europeisk registerstudie har man påvisat en sjunkande trend av missbildningar troligen beroende på e......

# Gemensamt för antiepileptika I olika studier har användning av vissa antiepileptika satts i samband med en två till tre gånger ökad risk för att barnet skall födas med någon missbildning [1-7]. Speciellt märks en ökning av frekvensen läppgomspalt samt av hjärtfel och för vissa antiepileptika neuralrörsdefekter [1-3]. Den totala risken för en allvarlig missbildning är i litteraturen beskriven till cirka 6 procent. I en nyligen publicerad europeisk registerstudie har man påvisat en sjunkande trend av missbildningar troligen beroende på en minskad förskrivning av valproinsyra och karbamazepin [8]. En del studier har påvisat ett samband mellan epilepsisjukdomen i sig hos modern och en ökad risk för missbildningar men det är inte ett helt klart samband. Det är emellertid möjligt att risken för missbildningar till följd av läkemedelsbehandlingen har överskattats i en del studier [9]. Valproinsyra ökar dock avsevärt risken för missbildningar [1-3,8,10,11]. För att kunna säkerställa att det finns en riskskillnad mellan olika preparat behövs data från ett betydande antal exponeringar. Då nya preparat introduceras dröjer det således innan man med säkerhet kan uttala sig om huruvida de är säkrare än tidigare antiepileptika eller inte [12-14]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 6 393 barn vars mödrar använt antiepileptika – 214 av dem hade någon missbildningsdiagnos (3,3%) mot 132 förväntade – det vill säga cirka 60 procent fler än väntat. En del antiepileptika används även på andra indikationer än epilepsi (t.ex. vid bipolär sjukdom, migrän eller vid perifer neuropatisk smärta). I det svenska Medicinska födelseregistret ses också en överrepresentation av flertalet typer av missbildningar bland barn vars mödrar använt något antiepileptiskt läkemedel i tidig graviditet, jämfört med andra svenska nyfödda barn. Mest markant var ökningen av hjärtmissbildningar, ansiktsspalter, hypospadi, samt multipla missbildningar (missbildningar i fler än ett organsystem). Tre barn hade någon neuralrörsdefekt (1-2 förväntat), alla var exponerade för valproinsyra. Vidare var 8,6 procent av de exponerade barnen för tidigt födda (6,2% förväntat), 5,6 procent var lågviktiga (4,4% förväntat) och 3,8 procent var lätta för tiden (2,7% förväntat). Man har i litteraturen beskrivit avvikelser i barnens utseende (antiepileptikasyndrom), i fostertillväxt och troligen i den kognitiva utvecklingen, inklusive en ökad risk för autism och ADHD efter exponering för vissa antiepileptika [15-28]. Störst risk medför med all sannolikhet exponering för valproinsyra [15,20-24]. I en svensk studie har även minskning av huvudomfång setts efter exponering för en del antiepileptika, särskilt i kombinationsbehandling. Den kliniska effekten av detta är dock inte värderad [28]. Riskerna verkar generellt vara störst vid behandling med kombination av flera antiepileptika, framförallt om valproinsyra ingår i kombinationen [29]. Det verkar även som om en hög dygnsdos av vissa antiepileptika kan öka risken för missbildningar [30,31]. En ökad risk har också rapporterats hos kvinnor med epilepsibehandling som tidigare har fött barn med missbildningar [32]. Behandling av epilepsi under graviditet bör skötas av specialist med särskild sakkunskap inom området. Kvinnor som önskar bli gravida rekommenderas att planera graviditeten tillsammans med sin läkare så att eventuella justeringar av medicineringen kan göras och värderas i god tid före konception. Lägsta möjliga dos som ger anfallskontroll bör användas. # Specifikt om oxkarbazepin Det finns fortfarande för få exponeringar för oxkarbazepin i internationell litteratur för att man ska kunna uttala sig specifikt, men risken för fosterskador förefaller inte förhöjd [1,33] I det svenska Medicinska födelseregistret finns 92 barn (67 i monoterapi) vars mödrar uppgivit användning av oxkarbazepin. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos – ett hade ett ospecificerat hjärtfel och ett barn hade kammarseptum- och förmaksseptumdefekt.
Referenser
 1. Weston J, Bromley R, Jackson CF, Adab N, Clayton-Smith J, Greenhalgh J et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD010224.
 2. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018;17(6):530-538.
 3. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, Mittendorf R, Hauser WA, Yerby M et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012;78:1692-9.
 4. Wide K, Winbladh B, Källén B. Major malformations in infants exposed to antiepileptic drugs in utero, with emphasis on carbamazepine and valproic acid: a nation-wide, population-based register study. Acta Paediatr 2004;93:174-6.
 5. Artama M, Ritvanen A, Gissler M, Isojarvi J, Auvinen A. Congenital structural anomalies in offspring of women with epilepsy _ a population-based cohort study in Finland. Int J Epidemiol 2006;35:280-7.
 6. Petersen I, Collings SL, McCrea RL, Nazareth I, Osborn DP, Cowen PJ et al. Antiepileptic drugs prescribed in pregnancy and prevalence of major congenital malformations: comparative prevalence studies. Clin Epidemiol. 2017;9:95-103.
 7. Marxer CA, Rüegg S, Rauch MS, Panchaud A, Meier CR, Spoendlin J. A review of the evidence on the risk of congenital malformations and neurodevelopmental disorders in association with antiseizure medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2021;20(12):1487-1499.
 8. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E et al. Declining malformation rates with changed antiepileptic drug prescribing: An observational study. Neurology. 2019;93(9):e831-e840.
 9. Razaz N, Tomson T, Wikström AK, Cnattingius S. Association Between Pregnancy and Perinatal Outcomes Among Women With Epilepsy. JAMA Neurol. 2017;74(8):983-991.
 10. Robert E, Guibaud P. Maternal valproic acid and congenital neural tube defects. Lancet 1982;2:937.
 11. Jentink J, Loane MA, Dolk H, Barisic I, Garne E, Morris JK et al. Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations. N Engl J Med. 2010;362:2185-93.
 12. Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Desai RJ, Cohen JM, Mogun H, Pennell PB et al. Topiramate use early in pregnancy and the risk of oral clefts: A pregnancy cohort study. Neurology. 2018;90(4):e342-e351.
 13. Holmes LB, Hernandez-Diaz S. Newer anticonvulsants: lamotrigine, topiramate and gabapentin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012;94:599-606.
 14. Vajda FJ, Graham J, Roten A, Lander CM, O'Brien TJ, Eadie M. Teratogenicity of the newer antiepileptic drugs--the Australian experience. J Clin Neurosci. 2012;19:57-9.
 15. Rasalam AD, Hailey H, Williams JH, Moore SJ, Turnpenny PD, Lloyd DJ, Dean JC. Characteristics of fetal anticonvulsant syndrome associated autistic disorders. Dev Med Child Neurol 2005;47:551-5.
 16. Bromley R, Weston J, Adab N, Greenhalgh J, Sanniti A, McKay AJ et al. Treatment for epilepsy in pregnancy: neurodevelopmental outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD010236.
 17. Wide K, Winbladh B, Tomson T et al. Psychomotor development and minor anomalies in children exposed to antiepileptic drugs in utero: a prospective population-based study. Dev Med Child Neurol 2000;42:87-92.
 18. Dean JCS, Hailey H, Moore SJ, Lloyd DJ, Turnpenny PD, Little J. Long term health and neurodevelopment in children exposed to antiepileptic drugs before birth. J Med Genet 2002;39:251-9.
 19. Cohen MJ, Meador KJ, Browning N, May R, Baker GA, Clayton-Smith J et al. Fetal antiepileptic drug exposure: Adaptive and emotional/behavioral functioning at age 6years. Epilepsy Behav. 2013;29:308-15.
 20. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol. 2013;12:244-52.
 21. Cummings C, Stewart M, Stevenson M, Morrow J, Nelson J. Neurodevelopment of children exposed in utero to lamotrigine, sodium valproate and carbamazepine. Arch Dis Child. 2011;96:643-7.
 22. Baker GA, Bromley RL, Briggs M, Cheyne CP, Cohen MJ, García-Fiñana M et al. IQ at 6 years after in utero exposure to antiepileptic drugs: a controlled cohort study. Neurology. 2015;84(4):382-90.
 23. Christensen J, Pedersen L, Sun Y, Dreier JW, Brikell I, Dalsgaard S. Association of Prenatal Exposure to Valproate and Other Antiepileptic Drugs With Risk for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. JAMA Netw Open. 2019;2(1):e186606.
 24. Bromley RL, Baker GA. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes. Seizure. 2017;44:225-231.
 25. Veroniki AA, Rios P, Cogo E, Straus SE, Finkelstein Y, Kealey R et al. Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breast feeding: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open. 2017;7(7):e017248.
 26. Wide K, Winbladh B, Tomson T et al. Body dimensions of infants exposed to antiepileptic drugs in utero: observations spanning 25 years. Epilepsia 2000;41:854-61.
 27. Hernández-Díaz S, McElrath TF, Pennell PB, Hauser WA, Yerby M, Holmes LB et al. Fetal growth and premature delivery in pregnant women on antiepileptic drugs. Ann Neurol. 2017;82(3):457-465.
 28. Almgren M, Källén B, Lavebratt C. Population-based study of antiepileptic drug exposure in utero--influence on head circumference in newborns. Seizure. 2009;18:672-5.
 29. Holmes LB, Mittendorf R, Shen A, Smith CR, Hernandez-Diaz S. Fetal effects of anticonvulsant polytherapies: different risks from different drug combinations. Arch Neurol. 2011;68:1275-81.
 30. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E et al. Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study. Neurology. 2015;85(10):866-72.
 31. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, et al. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol. 2011 Jun 5. [Epub ahead of print]
 32. Vajda FJ, O'Brien TJ, Lander CM, Graham J, Roten A, Eadie MJ. Teratogenesis in repeated pregnancies in antiepileptic drug-treated women. Epilepsia. 2013;54:181-6.
 33. Blotière PO, Raguideau F, Weill A, Elefant E, Perthus I, Goulet V et al. Risks of 23 specific malformations associated with prenatal exposure to 10 antiepileptic drugs. Neurology. 2019;93(2):e167-e180.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/20/2022
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet