För patienter och allmänhet

Till dig som inte är medicinskt utbildad och söker information i tjänsten Janusmed fosterpåverkan.

Mamman och fostret hör ihop och fungerar som en enhet. Det är därför mycket sällan som man behöver avbryta en läkemedelsbehandling för fostrets skull. I sällsynta fall kan man behöva byta till ett annat läkemedel. Det innebär oftast större risker för barnet om mammans sjukdom inte behandlas alls. Det är därför viktigt att aldrig avbryta en pågående behandling själv av hänsyn till fostret utan att först diskutera med sin läkare! En vanlig orsak till att kvinnor avbryter en viktig behandling är larmrapporter i media. Detta har i flera fall inneburit en akut försämring av mammans sjukdom med fara för både fostret och mamman.

Innehållet i tjänsten “Janusmed fosterpåverkan” är skrivet på medicinskt fackspråk, främst för medicinskt utbildade. Det kan därför uppfattas som kyligt beskrivande när det gäller känsliga saker som avvikelser och fosterskador hos ett foster/barn.

Några fakta som är bra att känna till när du läser texterna:

  • Informationen bygger i stor utsträckning på det svenska födelseregistret. I registret samlas uppgifter om de läkemedel som den gravida kvinnan har använt, utifrån det hon berättar vid första besöket på mödravårdscentralen. Efter förlossningen jämförs de uppgifterna med undersökningen av det nyfödda barnet, då eventuella fosterskador och andra medicinska problem uppmärksammas.
  • Fosterskador förekommer spontant utan att vi kan identifiera några bakomliggande orsaker. Ungefär 2,1 procent av nyfödda i Sverige upptäcks ha en fosterskada vilket är i samma storleksordning som i andra västländer.
  • Uppgifterna om att ett visst läkemedel ökar risken för fosterskador bygger på en jämförelse i födelseregistret mellan de gravida kvinnor som inte tagit läkemedlet och dem som har tagit det fram till det första besöket på mödravårdscentralen. Det är just under den perioden av graviditeten som fostret är känsligt för påverkan som kan ge fosterskador. Ju fler kvinnor som använt ett visst läkemedel i registret desto säkrare är vår bedömning. Om det däremot är få (färre än 100 – 200) kan slumpen spela en mycket större roll, vilket betyder att en eventuell risk måste bedömas med större försiktighet.
  • Våra uppgifter från födelseregistret jämförs även med dem som finns i den vetenskapliga litteraturen till en sammanvägd bedömning av ett läkemedel.
  • För några läkemedel finns en rekommendation att ett riktat ultraljud ska göras. Den vanligaste orsaken är att det finns en ökad risk för en viss typ av fosterskada som kan upptäckas med ultraljud. Rekommendationen innebär inte att graviditeten behöver avbrytas om fosterskadan finns, utan att graviditeten kan behöva följas upp och/eller förlossningen förberedas.
  • För en del läkemedel finns även en beskrivning av de sjukdomstecken som det nyfödda barnet kan visa när modern tagit läkemedlet fram till förlossningen. Dessa effekter på fostret går nästan alltid över av sig själva, men barnet kan behöva övervakas på nyföddhetsavdelning till dess.

Det är viktigt att veta att texterna är allmänna och att varje graviditet är unik. Det kan därför hända att du har fått råd av din läkare som du inte tycker stämmer överens med texten här men att det är det bästa för just dig.

Birger Winbladh, professor i pediatrik

Senast ändrad 2023-11-14