8/15/2022

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Okrelizumab

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Okrelizumab

Okrelizumab

Klass: 2

Produkter

Ocrevus

Ocrevus
ATC-Koder

L04AA36

L04AA36
Substanser

okrelizumab

okrelizumab
Bedömning

Erfarenheten av behandling med okrelizumab under graviditet saknas till stor del. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet och det är viktigt att eventuell behandling skötes av specialist. Om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. Substansen kan dock befaras ha en negativ inverkan på fostrets immunförsvar vid behandling i andra och tredje trimestern.

Erfarenheten av behandling med okrelizumab under graviditet saknas till stor del. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet och det är viktigt att eventuell behandling skötes av specialist. Om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. Substansen kan dock befaras ha en negativ inverkan på fostrets immunförsvar vid behandling i andra och tredje trimestern.
Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel
Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid......

# Gemensamt för immunsuppressiva medel Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4]. Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen.  I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 731 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 64 (2,3%) någon missbildning mot 56 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens. Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (427 mot 167 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (4,4% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,5% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (22 barn mot 14-15 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen. Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. # Specifikt om okrelizumab Okrelizumab är en humaniserad antikropp av IgG1-typ som är indicerat för behandling av multipel skleros. Okrelizumab verkar genom att binda CD20 och på så sätt minska antalet B-celler genom celldöd. Substansen har en lång halveringstid, cirka 26 dagar, och det tar lång tid innan en fullständig återhämtning av B-cellsnivåerna sker [5]. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del [6, 7]. Då aktiv transport av immunmodulerande IgG-antikroppar kan tänkas ske under andra och tredje trimestern, befaras okrelizumab kunna ha en negativ inverkan på fostrets immunförsvar [8]. I djurstudier med okrelizumab sågs ingen ökad frekvens av fosterskador. Däremot observerades tömning av B-celler hos avkommorna samt att två försöksdjur dog av vad som troligen var opportunistiska infektioner orsakade av minskningen av antalet B-celler [5]. I vissa fall har antikroppar påvisats i barnets blod upp till ett halvårs ålder efter exponering för immunmodulerande antikroppar av IgG-typ under tredje trimestern, vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Levande vaccin ska därför tills vidare inte ges till barn under första levnadshalvåret om det inte finns mycket starka skäl för vaccination. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med antikroppen infliximab i sista trimestern [9]. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25.
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68.
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240.
  5. EMA. Public assessment report Ocrevus. EMA [www]. [updated 2018-01-11, cited 2020-04-16].
  6. Oreja-Guevara C, Wray S, Buffels R, Zecevic D, Vukusic S. Pregnancy outcomes in patients treated with ocrelizumab. ECTRIMS Online Library. Poster. 2019
  7. Dobson R, Bove R, Borriello F, Craveiro L, Ferreira G, Hellwig K, McElrath T, Pasquarelli N, Zecevic D, Vukusic S, Oreja-Guevara C. Pregnancy and infant outcomes in women receiving ocrelizumab for the treatment of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2021;27(Suppl 2):554-555.
  8. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9.
  9. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5.
Författare

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.

Ulrika Nörby och Patrik Dreher Sköld för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/12/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet