Janusmed

etoricoxib, omeprazol, Alvedon (Filmdragerad tablett), Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse), Targiniq (Depottablett), Eliquis (Filmdragerad tablett), OxyNorm (Kapsel, hård)
  • etoricoxib
  • omeprazol
  • Alvedon (Filmdragerad tablett)
  • Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
  • Targiniq (Depottablett)
  • Eliquis (Filmdragerad tablett)
  • OxyNorm (Kapsel, hård)

12/6/2023

Janusmed kön och genus

Kön och genus

English
English
Läkemedelsprodukt / substans
Klass
Sammanfattning
etoricoxib
etoricoxib
C C

Det finns få kliniska studier med könsuppdelade data. Två kliniska studier har visat att kvinnor och män svarar likvärdigt på behandling med etoricoxib vid artros. Etoricoxib interagerar med p-piller och ökar exponeringen av etinylöstradiol, vilket kan innebära en ökad risk för tromboemboliska biverkningar. Coxiber har dessutom en generell risk för tromboemboliska biverkningar och detta bör beaktas. Etoricoxib är kontraindicerat vid graviditet.

Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat
? ?

Inte bedömd i Janusmed kön och genus

Targiniq (Depottablett)
naloxonhydrokloriddihydrat, oxikodonhydroklorid
? ?

Inte bedömd i Janusmed kön och genus

Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
A A

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och biverkningar av paracetamol. Kvinnor kan ha en något högre exponering för paracetamol vid samma dos. Den kliniska effekten av detta är oklar.

Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
A A

Apixaban reducerar risken för stroke och systemisk embolism lika effektivt hos kvinnor och män med förmaksflimmer. Effekten av apixaban som initial behandling och som recidivprofylax av venös tromboembolism är lika hos kvinnor och män.  Risken för stora blödningar är lika hos kvinnor och män.

omeprazol
omeprazol
A A

Protonpumpshämmare (PPI) minskar syrasekretionen vilket ökar nivåerna av serumgastrin. Behandling med PPI ökar gastrinnivåer i högre utsträckning hos kvinnor än hos män. Detta kan tyda på en högre känslighet för den syrasekretionshämmande effekten hos kvinnor men den kliniska betydelsen är dock oklar.

OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
A A

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt för oxikodon. Biverkningar av oxikodon är dubbelt så vanligt hos kvinnor. Könsskillnader i farmakokinetik visar motsägelsefulla resultat. Retrospektiva studier på smärtlindringseffekt av oxikodon vid cancersmärta har visat att män får högre doser än kvinnor. Dosen måste individualiseras hos både kvinnor och män.

Produkt/substans
Klass
etoricoxib
etoricoxib
C C
Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat
? ?
Targiniq (Depottablett)
naloxonhydrokloriddihydrat, oxikodonhydroklorid
? ?
Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
A A
Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
A A
omeprazol
omeprazol
A A
OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
A A