Janusmed

primidon, sildenafil
  • primidon
  • sildenafil

5/21/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
primidon
primidon
2 2

En del av de antiepileptika som använts länge och därmed är väldokumenterade har visats öka risken något för fosterskador. Behandling med fenobarbital, som primidon metaboliseras till, kan innebära en lätt ökad risk för fosterskador. Kvinnor i fertil ålder, som behöver behandling med antiepileptika, bör upplysas om den något ökade risken för fosterskador. Primidon/fenobarbital kan även ge utsättningssymptom hos barnet vid behandling under senare delen av graviditeten. Om man inte kan avsluta behandlingen före graviditet, bör lägsta möjliga dosering som ger anfallskontroll eftersträvas och om möjligt ska monoterapi väljas. Behandling av epilepsi ska inte avbrytas under graviditeten.

sildenafil
sildenafil
2 2

Det finns begränsade data av behandling med sildenafil under graviditet. Inget i det begränsade materialet eller i djurstudier tyder på att sildenafil ökar risken för fosterskador. Preliminärt ökar däremot behandlingen risken för pulmonell hypertension hos nyfödda. Användning bör därför ske med försiktighet, tills mer data erhållits. Detta gäller särskilt under andra halvan av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. Om den manliga partnern använt sildenafil torde inte heller detta öka risken för fosterskada.

Produkt/substans
Klass
primidon
primidon
2 2
sildenafil
sildenafil
2 2