Janusmed

Alvedon (Filmdragerad tablett), Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse), Targiniq (Depottablett), Eliquis (Filmdragerad tablett), OxyNorm (Kapsel, hård), etoricoxib, omeprazol
  • Alvedon (Filmdragerad tablett)
  • Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
  • Targiniq (Depottablett)
  • Eliquis (Filmdragerad tablett)
  • OxyNorm (Kapsel, hård)
  • etoricoxib
  • omeprazol

7/13/2024

Janusmed fosterpåverkan

Fosterpåverkan


Läkemedel / substans
Klass
Bedömning
Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
2 2

Erfarenhet av apixabananvändning under graviditet saknas till stor del och en eventuell fosterskadande effekt kan inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan vara motiverad.

etoricoxib
etoricoxib
2 2

Etoricoxib skall inte användas under graviditetens andra hälft, förutom i enstaka fall och då på strikt läkarordination. Behandling under andra halvan av graviditeten ökar bland annat risken för för tidig slutning av ductus arteriosus, minskad mängd fostervatten och nedsatt njurfunktion hos fostret och den nyfödda. Användning under tidig graviditet tycks inte öka den generella risken för fosterskador även om ett samband mellan hjärtfel och NSAID-preparat som grupp har diskuterats. Kontinuerlig, regelbunden användning bör därför undvikas. Den eventuella riskökningen för hjärtfel är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt etoricoxib under tidig graviditet.

OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
2 2

Oxikodon som tillhör gruppen opioider bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Det finns dock ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt oxikodon i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt att opioider orsakar abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.

Targiniq (Depottablett)
naloxon
2 2

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av naloxon som antidot vid opioidöverdos. Vid andra användningsområden, t.ex opioidorsakad förstoppning, ges naloxon via munnen. Endast en mindre del tas då upp i blodet och det är inte troligt att behandlingen kan påverka fostret negativt. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell risk i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro. 

oxikodon
2 2

Oxikodon som tillhör gruppen opioider bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Det finns dock ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt oxikodon i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt att opioider orsakar abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges opioider i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.

Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
1 1

Det finns betryggande erfarenhet av behandling med paracetamol under graviditet. Paracetamol är i Europa ett av de mest använda smärtstillande/febernedsättande läkemedlen, och inga säkerställda risker har påvisats i normala doser. Inte heller efter kraftig överdosering tycks någon påvisbar riskökning finnas. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning av paracetamol, ska dock läkare kontaktas.

Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel
1 1

Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

omeprazol
omeprazol
1 1

Omeprazol kan användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Produkt/substans
Klass
Eliquis (Filmdragerad tablett)
apixaban
2 2
etoricoxib
etoricoxib
2 2
OxyNorm (Kapsel, hård)
oxikodon
2 2
Targiniq (Depottablett)
naloxon
2 2
oxikodon
2 2
Alvedon (Filmdragerad tablett)
paracetamol
1 1
Movicol (Pulver till oral lösning i dospåse)
Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel
1 1
omeprazol
omeprazol
1 1